Kategóriák

Политика за лични данни

IVET MARKET GROUP осъществява своята дейност съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

IVET MARKET GROUP събира и обработва Вашите лични данни на основание чл.6, ал. 1 от Регламент 2016/679 и въз основа на:

o   Ваше изрично получено съгласие като клиент;

o   на изпълнение на задълженията на IVET MARKET GROUP по договор с Вас;

o   законово задължение, което се прилага спрямо IVET MARKET GROUP;

o   за целите на легитимни интереси на IVET MARKET GROUP или на трета страна.

IVET MARKET GROUP събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на изпълнение на задълженията по договора, включително за следните цели - счетоводни и търговски цели, обезпечаване на изпълнение на договора, защита на информационната сигурност.

IVET MARKET GROUP спазва следните принципи при обработка на Вашите данни:

o   Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

o   Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

o   Точност и актуалност на данните;

o   Цялостност и поверителност на обработването на личните Ви данни;

o   Гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

IVET MARKET GROUP може да обработва и съхранява Вашите лични данни с цел защита на следните легитимни интереси – изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

IVET MARKET GROUP извършва следните операции с Вашите лични данни за следните цели:

o   създаване на профил за използване на услугата - с цел да Ви идентифицира и предостави услугата;

o   обработка на плащане и счетоводно отчитане – с цел осигуряване на възможност за извършване на плащане и водене на счетоводство;

o   обработка на направена поръчка  – с цел приемане на поръчка и доставка на стоката от електронния ни магазин до Вас.

IVET MARKET GROUP обработва лични данни на всички посетители – регистрирани потребители и посетители без регистрация, а именно: име, адрес, телефонен номер, електронна поща, IP адрес и др., които се събират с цел идентификация. Обработваме също така и информация, свързана с плащане и избрани методи на плащане с цел извършване на търговска дейност и водене на счетоводство, а също и други данни, необходими за изпълнение на задълженията по договора.

IVET MARKET GROUP не събира и не обработва специални (чувствителни) лични данни, отнасящи се до данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословно състояние или данни за сексуалния живот или сексуална ориентация.

IVET MARKET GROUP съхранява Вашите лични данни, докато разполага с основание за тяхното съхранение. След което IVET MARKET GROUP полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

IVET MARKET GROUP Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Администратора или друго лице.

IVET MARKET GROUP може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данниза изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Право на достъп

Вие имате право да изисквате и получите от IVET MARKET GROUP потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Вие имате право да получите достъп до Вашите данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

IVET MARKET GROUP Ви предоставя при поискване, копие от обработваните Ви лични данни в електронна или друга подходяща форма.

Право на коригиране или попълване

Вие имате право да поискате от IVET MARKET GROUP да коригира неточните Ваши лични данни и да попълни непълните Ваши лични данни.Регистрираните потребители на сайта могат сами да коригират данните си на следния линк след въвеждане на потребителско име и парола: https://www.ivet.bg/login.html

Право на изтриване (правото да бъдете забравени)

Вие имате право да поискате от IVET MARKET GROUP изтриване на свързаните с Вас лични данни, а IVET MARKET GROUP има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по долу основания:

o   личните данни повече не са необходимите за целите, за които са били събрани или обработвани;

o   Вие оттеглите своето съгласие, ако обработката на личните данни е базирана на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;

o   личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;

o   личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава-членка, което се прилага спрямо Администратора;

Можете да поискате изтриване на Вашите данни на имейл адрес [email protected] или чрез попълването на следния Формуляр.

IVET MARKET GROUP не е длъжен да изтрие Вашите лични данни, ако ги съхранява и обработва:

o   за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо IVET MARKET GROUP;

o   по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

o   за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право на ограничаване на обработването

Вие имате право да изискате от IVET MARKET GROUP да ограничи обработване на свързаните с Вас данни, когато:

o   обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

o   IVET MARKET GROUP не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

o   оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на IVET MARKET GROUP да провери точността на личните данни;

o   възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на IVET MARKET GROUP имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост на данни

Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с IVET MARKET GROUP, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред IVET MARKET GROUP:

o   да поискате от IVET MARKET GROUP да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг администратор;

o   да поискате от IVET MARKET GROUP пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение срещу обработването

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработване на личните Ви данни от IVET MARKET GROUP, ако данните се обработват въз основа на едно от следните основания:

  • обработването на данни за целите на директен маркетинг;
  • обработването на данни за целите на профилиране.

IVET MARKET GROUP прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за неговото продължаване, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни

Ако IVET MARKET GROUP установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ще бъдете уведомени без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

IVET MARKET GROUPне е длъжен да Ви уведомява, ако са предприети подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността или са взети впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви.

Право на защита

Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни в съответния контролен орган или да обжалвате по съдебен ред.

 

Предоставяне на личните Ви данни на трети лица

IVET MARKET GROUP може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данниза изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

IVET MARKET GROUP не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя лични данни за Вас с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага с цел да Ви се предоставят заявените от Вас услуги и когато Вие сте предоставили разрешение.

Настоящата политика за защита на личните данни важи само за сайта, управляван и притежаван от IVET MARKET GROUP. Тя не важи за линковете към други уебсайтове и за данните, събирани от трети страни, които управляват други сайтове и използват „бисквитки“ на тях.

За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугите, IVET MARKET GROUP може да предостави данните на доверени партньори,

 

които работят по възлагане от страна на IVET MARKET GROUP въз основа на договорни отношения и по силата на конфиденциални споразумения. Тези компании могат да използват такава информация, за да има възможност IVET MARKET GROUP да доставя реклама на клиентите си. Тези компании нямат право самостоятелно да споделят тази информация.

Ако не искате IVET MARKET GROUP да изпраща информация към някой от доверените си партньори, може да оттеглите вашето съгласие ТУК.

 

Мерки за сигурност и защита

IVET MARKET GROUP предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да защити администрираните от нас данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от страна на неоправомощени лица. Нашите мерки за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичното развитие.

IVET MARKET GROUP използва технически средства за защита на личните данни от придобиване или видоизменение от неупълномощени лица, сред които:

А) SSL сертификат за сигурност, който криптира връзката между сайта и крайното устройство.

Б) Защита на базата данни от неправомерен достъп.

В) Антивирусни програми и програми за защита от неоторизиран достъп.

Г) Защита на клиентските профили с потребителско име и парола.

IVET MARKET GROUP е в процес на техническа разработка, която ще позволява анонимизиране на личните данни. Анонимизиране означава, че личните данни на купувача (Имена, Реален адрес, Имейл адрес, IP адрес) ще се заменят безвъзвратно  с надпис  GDPR-ДД-ММ-ГГГГ.

 

Контакти на надзорен орган и длъжностно лице по защита на личните данни:

Наименование на администратор на лични данни:

IVET MARKET GROUP, ЕИК/БУЛСТАТ: 3077

Седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Студентски, ул. „Акад. Борис Стефанов“ № 17, ет.1           

Телефон: 0895 11 21 13; 0894 64 61 01

Електронна поща: [email protected]

 

Контакти на длъжностно лице по защита на лични данни в IVET MARKET GROUP:

Адрес за кореспонденция: ул. “Академик Борис Стефанов” № 17, Офис 5, София 1700 

Телефон: 0894 64 61 01

Електронна поща: [email protected]

Форма за контакт: Лични Данни

 

Наименование на надзорния орган:

Комисия за защита на личните данни

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:  02/91-53-518

Интернет страница: www.cpdp.bg

-34%
Ár: 8,970 Ft
Listaár: 13,570 Ft
kedvezmény információk
Kedvezmény információk
Ár: 8,970 Ft
Listaár: 13,570 Ft
Kedvezmény: 4,600 Ft (33.90%)
-51%
Ár: 7,820 Ft
Listaár: 15,870 Ft
kedvezmény információk
Kedvezmény információk
Ár: 7,820 Ft
Listaár: 15,870 Ft
Kedvezmény: 8,050 Ft (50.72%)
-69%
Ár: 2,070 Ft
Listaár: 6,670 Ft
kedvezmény információk
Kedvezmény információk
Ár: 2,070 Ft
Listaár: 6,670 Ft
Kedvezmény: 4,600 Ft (68.97%)
-51%
Ár: 4,370 Ft
Listaár: 8,970 Ft
kedvezmény információk
Kedvezmény információk
Ár: 4,370 Ft
Listaár: 8,970 Ft
Kedvezmény: 4,600 Ft (51.28%)
-24%
Ár: 14,720 Ft
Listaár: 19,320 Ft
kedvezmény információk
Kedvezmény információk
Ár: 14,720 Ft
Listaár: 19,320 Ft
Kedvezmény: 4,600 Ft (23.81%)
-45%
Ár: 5,520 Ft
Listaár: 10,120 Ft
kedvezmény információk
Kedvezmény információk
Ár: 5,520 Ft
Listaár: 10,120 Ft
Kedvezmény: 4,600 Ft (45.45%)
-69%
Ár: 2,070 Ft
Listaár: 6,670 Ft
kedvezmény információk
Kedvezmény információk
Ár: 2,070 Ft
Listaár: 6,670 Ft
Kedvezmény: 4,600 Ft (68.97%)
-29%
Ár: 11,270 Ft
Listaár: 15,870 Ft
kedvezmény információk
Kedvezmény információk
Ár: 11,270 Ft
Listaár: 15,870 Ft
Kedvezmény: 4,600 Ft (28.99%)
-31%
Ár: 7,820 Ft
Listaár: 11,270 Ft
kedvezmény információk
Kedvezmény információk
Ár: 7,820 Ft
Listaár: 11,270 Ft
Kedvezmény: 3,450 Ft (30.61%)
-41%
Ár: 10,120 Ft
Listaár: 17,020 Ft
kedvezmény információk
Kedvezmény információk
Ár: 10,120 Ft
Listaár: 17,020 Ft
Kedvezmény: 6,900 Ft (40.54%)

Vissza a tetejére